Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

Vítame Vás v internetovom obchode www.lirio.sk (ďalej len „e-shop“). Pred nákupom a využitím našich služieb si prosím pozorne prečítajte nižšie uvedené podmienky a upozornenia. Odporúčame Vám tiež navštíviť sekciu „AKO NAKUPOVAŤ“. Tieto obchodné podmienky sú zmluvou medzi Vami, ako Kupujúcim a spoločnosťou LIRIO, s. r. o. ako Predávajúcim. Zaškrtnutím vyjadrujete súhlas s ustanoveniami a podmienkami uvedenými nižšie.

1. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „Podmienky“) sa vzťahujú na všetky obchodné vzťahy uzatvorené prostredníctvom systému elektronického obchodu lirio.sk a upravujú práva a povinnosti medzi Kupujúcim a Predávajúcim. Podmienky sú stanovené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Vo veciach neupravených týmito Podmienkami, základné zásady a princípy obchodných vzťahov upravujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka č. 513/1991 zb. v znení neskorších predpisov. Všetky ustanovenia tu uvedené sú platné, pokiaľ nie je písomnou zmluvnou formou medzi dodávateľom a zákazníkom uvedené inak.

„Predávajúcim“ sa rozumie:

LIRIO, s. r. o.
Dedina 51
029 52 Hruštín

 

Prevádzka:

LIRIO, s. r. o. sklad mliečných výrobkov

Necpaly 226
038 12 Necpaly

IČO: 47769076

IČ DPH: SK2024086273

OR SR Žilina odd. Sro 62295/L

„Kupujúcim“ sa rozumie fyzická osoba, ktorá odoslala elektronickú Objednávku. Kupujúci je povinný v registračnom formulári, uviesť presné a pravdivé údaje. Fyzická osoba musí byť staršia ako 18 rokov.

„Príjemcom“ sa rozumie v Objednávke Kupujúcim zadefinovaná fyzická alebo právnická osoba určená na prevzatie predmetu Objednávky na adrese uvedenej v registračnom formulári, ako Dodacia adresa (ďalej len „Dodacia adresa“).

„Objednávkou“ sa rozumie vyplnený a odoslaný elektronický objednávkový formulár obsahujúci informácie o Kupujúcom, prípadne Príjemcovi (pokiaľ nie je totožný s Kupujúcim), objednanom tovare z ponuky obchodu a cene tohto tovaru a služby.

„Položkou“ sa rozumie ktorýkoľvek produkt z produktového katalógu. Objednávka, môže obsahovať niekoľko položiek z produktového katalógu a taktiež každá položka v Objednávke, môže byť zastúpená rôznym počtom kusov.

2. Objednávka – uzatvorenie kúpnej zmluvy

2.1  Odoslaná Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy. Odoslaním elektronickej Objednávky Kupujúci záväzne potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito Podmienkami a že s nimi bezvýhradne súhlasí. Odoslaním elektronickej Objednávky Kupujúci akceptuje všetky ustanovenia Podmienok v znení platnom v deň odoslania tejto Objednávky.
2.2  Pod odoslaním Objednávky sa chápe kliknutie na tlačidlo „Objednať s povinnosťou platby“ pri spracovaní nákupného košíka na Stránke v časti „Pokladňa“.
2.3  Záväzným pre účely Objednávky je výber tovaru na základe popisu. Vizuál a obrázky majú nezáväzný, iba informatívny charakter.
2.5  Všetky Objednávky podané prostredníctvom Stránky sú pre Kupujúceho záväzné.
2.6  Kúpna zmluva je uzavretá potvrdením Objednávky Predávajúcim. Potvrdenie Objednávky sa Kupujúcemu automaticky zobrazí na stránke hneď ako odošle Objednávku a zároveň Kupujúci dostáva informáciu o tomto potvrdení e-mailom.
2.7  Kúpna zmluva nadobúda účinnosť zaplatením v zmysle bodu 4.1.
2.8 Určenie pracovného času:

  • a) Za pracovný čas pre spôsob doručenia „Mliečnym Expresom – osobne na predajnom  mieste “ je považovaný čas od 07.00 do 18.00 v pracovné a voľné dni pokiaľ na ne nepripadá štátny sviatok, alebo deň pracovného pokoja.
  • b) Za pracovný čas pre spôsob doručenia „Osobný odber - sklad Necpaly 226“ je považovaný čas od 7:00 – 15:00 v pracovné dni pokiaľ na ne nepripadá štátny sviatok, alebo deň pracovného pokoja.

3. Cena tovarov a služby

3.1  S výnimkou tovarov vzťahujúcich sa k bodu 3.2 týchto Podmienok, ceny produktov sú tie ako sú uvedené na e-shope v čase zaslania Objednávky a ceny v tejto výške sú aj účtované.
3.2  Pri vážených (nekalibrovaných) produktoch (napr:niektoré položky syrov a pod.) je cena stanovená za (1 ks) pri hmotnosti uvedenej ako cca. Účtovaná cena je však cena vypočítaná na základe skutočnej hmotnosti tovaru zistenej po vychystaní objednávky.
3.3  Všetky zvýraznené ceny uvádzané na e-shope sú vrátane DPH v príslušnej výške určenej v zmysle právnych predpisov platných a účinných v čase platby za tovar.
3.4  Výsledná cena, ktorá sa objaví v Objednávke pred jej potvrdením Kupujúcim, je uvedená vrátane všetkých daní a poplatkov a môže sa zmeniť iba v prípade, že sú v Objednávke  nekalibrované produkty podľa bodu 3.2.
3.5  Ceny tovarov sa menia na Stránke priebežne v závislosti od aktuálnych ponúk obchodných partnerov a dodávateľov Predávajúceho.
3.6  V prípade akceptovanej Objednávky podľa bodu 2.6 cena takto objednaného tovaru je záväzná pre obe zmluvné strany.
3.7  Celková cena každej Objednávky je súčtom ceny za tovar a ceny za dovoz tovaru.

4. Platobné podmienky

4.1  Úhradu celkovej ceny Objednávky je možné realizovať len v hotovosti pri prebratí Objednávky Kupujúcim alebo Príjemcom.

4.2 Ako doklad o zaplatení slúži faktúra a doklad z E-kasy o úhrade predmetnej Faktúry za dodaný tovar.

5. Dodacie podmienky

5.1  Kupujúci je povinný si zvoliť „SPÔSOB DORUČENIA“ jednu z nasledujúcich možností:

  • a)Osobný odber – sklad Necpaly 226 (je možný na prevádzke LIRIO, s. r. o. sklad mliečných výrobkov, Necpaly 226, Necpaly, okres Martin,  PSČ: 03812 .
  • b) Mliečnym Expresom – osobne na predajnom mieste (predajné miesta nájdete v sekcii „KAM DORUČUJEME?“ a sú uvedené červeným písmom) .
  • Na adresu domov - doveziete mi tovar domov (Mestá a obce kam doručujeme na adresu domov nájdete v sekcii „KAM DORUČUJEME?" a sú uvedené červeným písmom)

5.2  Miestom dodania tovaru je Dodacia adresa určená Kupujúcim nachádzajúca sa v obciach a mestách na predajnej trase Mliečneho Expresu. Zoznam miest a obcí kam doručujú Objednávky Mliečne Expresy nájdete v sekcii “Kam Doručujeme?“ na hlavnej stránke e-shopu.
5.3  Tovar dodáva Predávajúci podľa predajných trás Mliečneho Expresu od pondelka do soboty. V štátny sviatok, alebo deň pracovného pokoja tovar nedoručujeme. Rovnako tovar nedoručujeme v obdobiach čerpania dovoleniek, pričom tieto obdobia sú vždy aktualizované na stránke v sekcii „Novinky“.
5.4  Dátum a čas dodania tovaru sa určuje podľa zvoleného predajného miesta a Kupujúci bude informovaný e-mailom o dni a približnom čase doručenia-osobného odberu na predajnom mieste.
5.5  Objednávky prijaté do 12:00 je možné expedovať a doručiť už na druhý deň za predpokladu že Mliečny Expres ma Dodaciu adresu v predajnej trase.
5.6  Po dohode medzi Kupujúcim a Predávajúcim je možný dovoz aj v iných časových intervaloch a na iné miesta dodania, ako sú uvedené v bode 5.1,5.2 a 5.3.
5.7  V prípade dodania Objednávky v rozsahu menej ako 100% objednaných Položiek alebo kusov jednotlivých produktov, je Kupujúcemu zohľadnená príslušná čiastka za nedodaný tovar.
5.8  Tovar bude doručený na predajné miesto, ktoré uvediete „POZNÁMKY“ pri „SÚHRNE OBJEDNÁVKY“. Doručením Objednávky sa rozumie dopravenie tovaru na miesto podľa vybratého predajného miesta.
5.9  Prevzatím Objednávky môže Kupujúci poveriť aj inú osobu, ktorým je Príjemca. Príjemcu je možné zadať ako osobu v Doručovacej adrese. Príjemca môže prevziať tovar v prípade neprítomnosti Kupujúceho v čase, ktorý si Kupujúci vybral pre donášku tovaru a zároveň Príjemca akceptuje prevzatie tovaru za tých istých pravidiel a podmienok, ktoré si pre donášku vybral Kupujúci. Osoba na Dodacej adrese, ktorá prevezme tovar, je zo strany Predávajúceho pokladaná za autorizovanú osobu na prevzatie tovaru.
5.10  V prípade, že objednávku nebude možné doručiť z dôvodu na strane Kupujúceho, je Kupujúci povinný odobrať tovar na mieste určenom Predavajúcim.
5.11  V prípade nepriaznivého počasia, alebo v prípade nepredvídaných komplikácií, bude potrebné prispôsobiť dodávku tovaru týmto podmienkam. V prípade veľmi výrazného omeškania bude Kupujúci zo strany Predávajúceho kontaktovaný telefonicky a upovedomený o predĺžení času dodania. Objednaný tovar Predávajúci doručí hneď v prvý možný termín, ktorý mu podmienky umožnia.
5.12 Vlastnícke právo k tovaru prechádza na Kupujúceho jeho prevzatím, pod podmienkou zaplatenia celej kúpnej ceny.

6. Reklamácia objednávky

6.1  Predávajúci garantuje kvalitu dodávaného tovaru.
6.2  Pri prevzatí tovaru je potrebné si skontrolovať počet jednotlivých položiek, dátum spotreby ako aj prípadné fyzické poškodenie tovaru. Po skontrolovaní je Kupujúci/Príjemca v prípade nespokojnosti s kvalitou doručeného tovaru povinný Predávajúceho o tejto skutočnosť informovať. Kupujúci/Príjemca má právo tovar neprevziať a požiadať o reklamáciu. Kupujúci je povinný uskladňovať zakúpený tovar podľa inštrukcií výrobcu na obale. Reklamácia nebude uznaná ak preukázateľne zákazník nedodržal inštrukcie výrobcu, alebo závada bola zapríčinená jeho zlou manipuláciou a skladovaním.
6.3  Reklamovať je možné len tovar zakúpený prostredníctvom www.lirio.sk.
6.4  Reklamáciu je nevyhnutné uplatňovať bez zbytočného odkladu, a to hneď na mieste pri doručení tovaru Kupujúcemu.
6.5  Reklamácia musí byť zaslaná emailom na kontaktnú emailovú adresu: eshop@lirio.sk. Na stránkach www.lirio.sk v sekcii „Ako nakupovať?/Formuláre“ je na stiahnutie Reklamačný protokol, ktorý po vyplnení odošlete emailom na eshop@lirio.sk Ak je to možné tak môžete pripojiť aj fotografiu. Reklamáciu je možné nahlásiť aj telefonicky na Zákazníckú linku: 0911 906 927 v pracovných dňoch od 7.00 - 15.00
6.6  Na tovar sa vzťahujú identické záručné podmienky, ako sú uvedené na výrobku od daného výrobcu/dovozcu/dodávateľa.
6.7  Kupujúci zodpovedá Predávajúcemu za všetky straty, ktoré mu vzniknú tým, že úmyselne porušil niektoré z predchádzajúcich ustanovení resp., že neuvádzal pravdivé údaje vo svojej objednávke.
6.8  V prípade, že tovar bol reklamovaný načas (pred skončením dátumu spotreby uvedenom na obale reklamovaného výrobky), preukázateľne bol zakúpený prostredníctvom internetového obchodu www.lirio.sk (po predložení faktúry, alebo pokladničného dokladu z e-kasy), bude reklamácia riešená po dohode s kupujúcim:

  • a) výmenou za tovar nový (ak je na sklade),
  • b) vrátením peňazí na účet zákazníka,
  • c) odrátaním sumy reklamovaného tovaru v nasledujúcej objednávke.

7. Storno objednávky

7.1  Zadanú Objednávku je možné zo strany Kupujúceho stornovať telefonicky na zákazníckej linke  0911 906 927 v pracovných dňoch od 7.00 - 15.00, alebo zaslaním emailu na adresu: eshop@lirio.sk s uvedením čísla objednávky najneskôr 60 minút po vykonaní objednávky.
7.2 Predávajúci si vyhradzuje právo stornovať objednávku, alebo jej časť, ak nie je možné z technických príčin tovar dodať v požadovanej lehote, alebo za podmienok objednávky. V prípade, že táto situácia nastane, Predávajúci bude bezodkladne kontaktovať Kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe.

8. Záručná doba

8.1  Na potraviny je poskytovaná záručná doba rovnajúca sa dátumu spotreby uvedeného na obale.

8.2 Dátum spotreby: pri dodaní tovaru sa Predávajúci zaväzuje splniť minimálne 40% z celkovej dĺžky dátumu spotreby deklarovanej výrobcom.

8.3  Priložený doklad o predaji odovzdaný pri dodaní tovaru slúži zároveň ako záručný list. Práva a povinnosti Kupujúceho sa riadia podľa Občianskeho zákonníka. Záruku/reklamáciu si je možné uplatniť ako je definované v bodoch 6.3, 6.4, 6.5.

9. Práva a povinnosti predávajúceho

9.1  Predávajúci je povinný spracovať záväznú Objednávku, odoslať objednaný tovar a dodať ho na predajne miesto, ak je uvedené v zozname „KAM DORUČUJEME?“ a ak je tovar dostupný na sklade Predávajúceho.
9.2  Predávajúci má právo od kúpnej zmluvy (záväznej Objednávky) odstúpiť až do okamihu dodania tovaru, ktorý je predmetom danej kúpnej zmluvy a to výlučne z nepredvídateľných dôvodov ako sú: porucha vozidla, zdravotné problémy vodiča alebo iná Predávajúcim nezavinená prekážka v doručení tovaru. Kupujúci týmto berie na vedomie, že to je spôsobené povahou a charakteristikou tovaru, ktorý je nutné skladovať a prevážať za prísne stanovených teplôt a teda nie je možné poslať objednávku obyčajným kuriérom.
9.3  Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne meniť ustanovenia týchto Podmienok a všetky ceny a poplatky bez predchádzajúceho upozornenia. Nové Podmienky a cenník nadobúdajú účinnosť a sú záväzné pre Kupujúceho ich uverejnením na Stránke e-shopu.
9.4  Predávajúci si vyhradzuje právo tlačových chýb pri publikovaní jednotlivých údajov na Stránke e-shopu.

10. Práva a povinnosti kupujúceho

10.1  Kupujúci/Príjemca je povinný kedykoľvek v rámci pracovného času podľa bodu 2.8 byť dostupný a schopný prevziať Objednávku.
10.2  Kupujúci je povinný uviesť správnu a úplnú Dodaciu adresu, na ktorú má byť objednaný tovar doručený.
10.3  Kupujúci je povinný odobrať objednaný tovar v rozsahu uvedenom v Objednávke a zaplatiť celkovú cenu.
10.4  V prípade porušenia povinností definovaných v bodoch 10.1 až 10.3, t.j., že Kupujúci na vyzvanie nie je spôsobilý prevziať (neprevezme) Objednávku kedykoľvek v stanovenom časovom intervale podľa bodu 2.8, je takéto porušenie považované za neprevzatie Objednávky zo strany Kupujúceho a Predávajúci je oprávnený účtovať Kupujúcemu poplatok 15 EUR. Kupujúci je aj naďalej svojou objednávkou viazaný.
10.5  V prípade, že tovar pri prevzatí Príjemcom nie je v zhode s kúpnou zmluvou, má Kupujúci právo na to, aby Predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu dodal tovar zodpovedajúci kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky Kupujúceho buď výmenou daného tovaru za tovar objednaný alebo za iný porovnateľný tovar.
10.6  Kupujúci zodpovedá za aktuálnosť svojich údajov zadaných na e-shope, vrátane adresy, platobných informácií, telefónneho čísla, emailovej adresy a údajov týkajúcich sa iného preberateľa tovaru. Aktualizovať údaje môže Kupujúci telefonicky na 0911 906 927 alebo emailom na eshop@lirio.sk najneskôr 24 hodín pred expedíciou tovaru.

11. Ochrana osobných údajov

11.1  Vyplnením záväznej Objednávky v rámci internetového obchodu www.lirio.sk. Kupujúci týmto udeľuje Predávajúcemu súhlas so zhromažďovaním, spracovaním a archivovaním osobných údajov o Kupujúcom a jeho nákupoch pre účel poskytovania služieb Predávajúceho v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov, ďalej podľa článku 13., NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Tento súhlas je poskytnutý na dobu 5 rokov a môže byť kedykoľvek písomne odvolaný. V takom prípade Predávajúci odstráni zo svojej databázy všetky osobné údaje Kupujúceho v nevyhnutnom rozsahu.
11.2  Predávajúci vynaloží maximálne úsilie na zabezpečenie absolútnej diskrétnosti informácií o Kupujúcom a ich dostupnosti len tým osobám, ktoré potrebujú tieto informácie k realizácií služieb Predávajúceho.
11.3  Predávajúci sa zaväzuje, že osobné údaje Kupujúceho neposkytne v akejkoľvek podobe tretej strane alebo sprostredkovateľom. Osobné údaje Kupujúceho budú podľa zákona prísne zabezpečené a použité výhradne pri komunikácii medzi Predávajúcim a Kupujúcim. Spracovanie a nakladanie s osobnými údajmi prebieha v súlade so zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, ďalej podľa článku 13., NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

13.4  Kupujúci súhlasí s uplatnením zákonov, ktoré upravujú služby poskytované Predávajúcim, Stránky a týmito Podmienkami. Kupujúci potvrdzuje, že je plnoletý (18 ročný a viac) a je spôsobilý súhlasiť so zmluvou a vykonávať hore uvedené povinnosti.

12. Záverečné ustanovenia

Práva Kupujúceho vo vzťahu k Predávajúcemu vyplývajúce zo zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov zostávajú týmito Podmienkami nedotknuté. Predávajúci nezodpovedá za oneskorené plnenie svojich záväzkov vyplývajúcich z týchto Podmienok, ak takéto oneskorenie bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť a má právo na primerané predĺženie lehoty pri plnení svojich záväzkov.

 

Tieto Podmienky vstupujú do platnosti dňa 1. apríla 2020.

Ako určím miesto doručenia?

V menu "KAM DORUČUJEME?" si prezriete mestá a obce (NOVINKA - Všetky mesta a obce máme na MAPE) kam vieme doručiť tovar. V prípade že si tovar chcete vyzdvihnúť v rámci našej sviete prejajných miest Mliečny Expres tak DO POZNÁMKY pred odoslaním objednávky je nutné napísať DEŇ a ČÍSLO (alebo názov obce), aké je pri meste alebo obci kam chcete doručiť tovar. Bez takto určeného miesta odberu bude vybavenie Vašej objednávky zložitejšie.

Možnosti doručenia:

  • Mliečnym Expresom - osobný odber na predajnom mieste - červeným písmom uvedené obce a mestá ) nieje nutné zadávať aj dodaciu adresu, kedže si prídete osobne vyzdvihnúť tovar na predajné miesto Mliečneho Expresu.
  • Rozvoz domov na adresu - v sekcii "KAM DORUČUJEME" časť "ROZVOZ DOMOV NA ADRESU" nájdete mapu a zoznam miest a obcí kam doručujeme objednávky. 

 

TIP: na rýchlejšie vyhľadanie miest a obcí kam doručujeme, možete použiť vyhľadávač na vrchu webu umiestnený hneď vedľa nákupneho košíka, alebo našú novu MAPU.

PRÍKLAD1: Hľadáte Obec Mojš... Prezriete zoznam obcí kam doručujeme, alebo vyhľadáte vašu obec a nájdete ju v časti "Mliečnym Expresom - Osobne na predajnom mieste" a predajný deň STREDA na pozícii 1. Do poznámky pred odoslaním objednávky napíšete "Streda 1", alebo " Streda Mojš"

PRÍKLAD2: Hľadáte Obec Slovenský Grob... Prezriete zoznam obcí kam doručujeme, alebo vyhľadáte vašu obec a nájdete ju v časti "ROZVOZ DOMOV NA ADRESU" V objednávke zvolíte iba možnosť "Rozvoz domov na adresu" a vyplníte "ADRESU DORUČENIA"

 

Ako objednávať nekalibrované výrobky?

Výrobky s premenlivou váhou spoznáte, že v názve výrobku je "cca 800g". "Cca" znamená približná váha výrobku a cena v e-shope je uvedená za presných 800g. Nákup bude vyzerať nasledovne: Eidam neúdený cca 800g s cenou 5,48€/1ks si vložíte do košíka (samozrejme možete aj viac kusov nekalibrovaného výrobku). Pri nachystaní tovaru bude zistená váha 850g a na faktúre vám bude účtovaná cena za 850g --> 5.82€.

 

Kedy Vám doručíme tovar?

Objednávky zaslané do 12:00 sme schopný expedovať na druhý deň za predpokladu, že miesto doručenia je na trase Mliečneho expresu alebo rozvozového auta. Po prijatí objednávky Vám bude e-mailom oznámený deň doručenia. O expedovaní tovaru budete informovaný e-mailom a náš vodič Vám bude volať 30 až 45 minút pred doručením tovaru. 

Pri spôsobe doručenia "Mliečnym Expresom - osobný odber na predajnom mieste"  nájdete v menu "KAM DORUČUJEME?" uvedené orientačné časy predaja v danej obci, alebo meste. Presný harmonogram najdete v sekcii "POJAZDNÁ PREDAJŇA"

 

Moja obec/mesto nieje v zozname "KAM DORUČUJEME?" ?

V prípade, že nenájdete svoju obec alebo mesto v zozname kam doručujeme, tak nás neváhajte kontaktovať cez kontaktný formulár, kde uvediete adresu odkiaľ ste a my Vám skúsime nájsť najbližšiu predajňu potravín, ktorej dodávame naše výrobky a určite Vás budeme kontaktovať.

Prihlásenie

Zabudnuté heslo

Predvoľby súkromia

Spoločnosti LIRIO, s. r. o., so sídlom Dedina 51, Hruštín 029 52, IČO: 47769076 na svojich webových
stránkach  využíva technológiu cookies a spracúváva osobné dáta ako IP adresy a cookie identifikátory na meranie
výkonnosti obsahu pre ďalšiu analytiku webu. Detailné informácií o spracovaní OU sú dostupné v "Oboznámení so
spracovaním OU".

Zásady ochrany osobných údajov

Ukázať podrobnosti

Prihlásenie

Zabudnuté heslo

Produkt bol vložený do košíku
Pokračovať v nákupe Objednať