Ochrana osobných údajov

Oboznámenie so spracúvaním osobných údajov
podľa článku 13., NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016
o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona č.
18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
A. Identifikačné údaje prevádzkovateľa:
Prevádzkovateľ: LIRIO, s. r. o., so sídlom Dedina 51, Hruštín 029 52, IČO: 47769076, (ďalej len
„Prevádzkovateľ).
B. Účel spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom:
Účel spracovania Zoznam OU Právny základ
Analytické informácie o využívaní
služieb - zdokonaľovanie našich
webových stránok, produktov /
služieb, vzťahov so zákazníkmi,
meranie aktivity zákazníkov
pomocou analytických nástrojov
Cookies, aktivita na webe Oprávnený záujem
Právny základ :
Oprávnený záujem - v zmysle článku 6, ods. 1 písmeno f, Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2016/679 (GDPR) – spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov
prevádzkovateľa.
C. Doplňujúce informácie
1. Osobné údaje budú spracovávané sprostredkovateľmi na účely uvedené v tabuľke na základe zmlúv:
Účel Sprostredkovateľ Detailné podmienky poskytovateľa služby
Analytické informácie o
využívaní služieb -
zdokonaľovanie našich
webových stránok,
produktov / služieb,
vzťahov so zákazníkmi,
meranie aktivity
zákazníkov pomocou
analytických nástrojov
Google Analytics https://policies.google.com/privacy?hl=sk
2. Osobné údaje nebudú použité na automatizované individuálne rozhodovanie.
3. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že pri výbere sprostredkovateľov dbal na ich odbornú, technickú,
organizačnú a personálnu spôsobilosť a ich schopnosť zaručiť bezpečnosť spracúvaných
osobných údajov opatreniami v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a
Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (GDPR).
4. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že má prijaté všetky opatrenia v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o
ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (GDPR) a
týmto sa zaväzuje chrániť tieto údaje pred náhodným ako aj nezákonným poškodením a zničením,
náhodnou stratou, zmenou, nedovoleným prístupom a sprístupnením ako aj pred akýmikoľvek
inými neprípustnými formami spracúvania v zmysle opatrení prijatých v posúdení vplyvu na
ochranu osobných údajov.
5. Sprostredkovateľ sa zaväzuje spracúvať osobné údaje len v rozsahu a za podmienok dojednaných
v poverení sprostredkovateľa spracovaním osobných údajov.
6. Prevádzkovateľ prehlasuje, že nebude poskytovať osobné údaje iným Sprostredkovateľom, ako
tým, ktorý sú uvedené v tomto oboznámení.
7. Prevádzkovateľ prehlasuje, že bude zhromažďovať osobné údaje v rozsahu nevyhnutnom pre
naplnenie stanoveného účelu a spracovávať len v súlade s účelom, na ktorý boli zhromaždené.
8. Prevádzkovateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch, ktoré spracúvajú.
Povinnosť mlčanlivosti trvá aj po ukončení spracúvania osobných údajov.
9. V spoločnosti nie je ustanovená zodpovedná osoba. Kontaktné údaje pre uplatnenie si svojich práv
: Džurman Michal, tel. : 0911 906 927
D. Doba uchovávania OU:
Účel spracovania OU Doba archivácie
Analytické informácie o využívaní služieb -
zdokonaľovanie našich webových stránok,
produktov / služieb, vzťahov so zákazníkmi,
meranie aktivity zákazníkov pomocou analytických
nástrojov - Súbory Cookies
1 mesiac
E. Poučenie o právach dotknutej osoby:
Právo na prístup
1. Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné
údaje, ktoré sa jej týkajú, a ak tomu tak je, má právo získať prístup k týmto osobným údajom a tieto
informácie:
a) účely spracúvania;
b) kategórie dotknutých osobných údajov;
c) príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým boli alebo budú osobné údaje poskytnuté, najmä
príjemcovia v tretích krajinách alebo medzinárodné organizácie;
d) ak je to možné, predpokladaná doba uchovávania osobných údajov alebo, ak to nie je možné,
kritériá na jej určenie;
e) existencia práva požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej
osoby alebo ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo práva namietať proti takémuto
spracúvaniu;
f) právo podať sťažnosť dozornému orgánu;
g) ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby, akékoľvek dostupné informácie, pokiaľ ide o ich
zdroj;
h) existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania uvedeného v článku 22 ods. 1 a
4 Nariadenia a v týchto prípadoch aspoň zmysluplné informácie o použitom postupe, ako aj
význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania pre dotknutú osobu.
2. Ak sa osobné údaje prenášajú do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii, dotknutá osoba má
právo byť informovaná o primeraných zárukách podľa článku 46 Nariadenia týkajúcich sa prenosu.
3. Prevádzkovateľ poskytne kópiu osobných údajov, ktoré sa spracúvajú. Za akékoľvek ďalšie kópie, o
ktoré dotknutá osoba požiada, môže prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci
administratívnym nákladom. Ak dotknutá osoba podala žiadosť elektronickými prostriedkami,
informácie sa poskytnú v bežne používanej elektronickej podobe, pokiaľ dotknutá osoba
nepožiadala o iný spôsob.
4. Právo získať kópiu uvedenú v odseku 3 nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných.
Právo na opravu
Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné
údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účely spracúvania má dotknutá osoba právo na doplnenie
neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia.
Právo na vymazanie („zabúdanie“)
1. Dotknutá osoba má tiež právo dosiahnuť u prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu vymazanie
osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, a prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať
osobné údaje, ak je splnený niektorý z týchto dôvodov:
a) osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali;
b) dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva, podľa článku 6
ods. 1 písm. a) Nariadenia alebo článku 9 ods. 2 písm. a) Nariadenia, a ak neexistuje iný právny
základ pre spracúvanie;
c) dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 1 a neprevažujú žiadne
oprávnené dôvody na spracúvanie alebo dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu podľa
článku 21 ods. 2 Nariadenia;
d) osobné údaje sa spracúvali nezákonne;
e) osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Únie alebo
práva členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha;
f) osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa článku 8
ods. 1 Nariadenia.
5. Ak prevádzkovateľ zverejnil osobné údaje a podľa odseku 1 je povinný vymazať osobné údaje, so
zreteľom na dostupnú technológiu a náklady na vykonanie opatrení podnikne primerané opatrenia
vrátane technických opatrení, aby informoval prevádzkovateľov, ktorí vykonávajú spracúvanie
osobných údajov, že dotknutá osoba ich žiada, aby vymazali všetky odkazy na tieto osobné údaje,
ich kópiu alebo repliky.
6. Odseky 1 a 2 sa neuplatňujú, pokiaľ je spracúvanie potrebné:
a) na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie;
b) na splnenie zákonnej povinnosti, ktorá si vyžaduje spracúvanie podľa práva Únie alebo práva
členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo
verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi;
c) z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia v súlade s článkom 9 ods. 2 písm. h) a
i) Nariadenia, ako aj článkom 9 ods. 3 Nariadenia;
d) na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na
štatistické účely podľa článku 89 ods. 1 Nariadenia, pokiaľ je pravdepodobné, že právo uvedené
v odseku 1 znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takéhoto
spracúvania, alebo
e) na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.
Právo na obmedzenie spracúvania
1. Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie, pokiaľ ide o jeden z
týchto prípadov:
a) dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho
prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov;
b) spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada
namiesto toho obmedzenie ich použitia;
c) prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá
osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;
d) dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 1 Nariadenia, a to až do
overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi
dotknutej osoby.
7. Ak sa spracúvanie obmedzilo podľa odseku 1, takéto osobné údaje sa s výnimkou uchovávania
spracúvajú len so súhlasom dotknutej osoby alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo
obhajovanie právnych nárokov, alebo na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby, alebo z
dôvodov dôležitého verejného záujmu Únie alebo členského štátu.
8. Dotknutú osobu, ktorá dosiahla obmedzenie spracúvania podľa odseku 1, prevádzkovateľ informuje
pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania zrušené.
Právo na prenosnosť
1. Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla
prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo
preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby jej prevádzkovateľ, ktorému sa tieto
osobné údaje poskytli, bránil, ak:
a) sa spracúvanie zakladá na súhlase podľa článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia alebo článku 9
ods. 2 písm. a) Nariadenia, alebo na zmluve podľa článku 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia, a
b) ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami.
9. Dotknutá osoba má pri uplatňovaní svojho práva na prenosnosť údajov podľa odseku 1 právo na
prenos osobných údajov priamo od jedného prevádzkovateľa druhému prevádzkovateľovi, pokiaľ je
to technicky možné.
10. Uplatňovaním práva uvedeného v odseku 1 tohto článku nie je dotknutý článok 17 Nariadenia.
Uvedené právo sa nevzťahuje na spracúvanie nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo
verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi.
11. Právo uvedené v odseku 1 nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných.
Právo namietať
1. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti
spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, ktoré je vykonávané na základe článku 6 ods. 1
písm. e) alebo f) Nariadenia vrátane namietania proti profilovaniu založenému na uvedených
ustanoveniach. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže
nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami
dotknutej osoby, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych
nárokov.
2. Ak sa osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, dotknutá osoba má právo
kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, na účely takéhoto
marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom.
3. Ak dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu na účely priameho marketingu, osobné údaje sa už na
také účely nesmú spracúvať.
4. Dotknutá osoba sa výslovne upozorní na právo uvedené v ods. 1 a 2 najneskôr pri prvej komunikácií
s ňou, pričom sa toto právo prezentuje jasne a oddelene od akýchkoľvek iných informácií.
5. V súvislosti s používaním služieb informačnej spoločnosti a bez ohľadu na smernicu 2002/58/ES
môže dotknutá osoba uplatňovať svoje právo namietať automatizovanými prostriedkami s použitím
technických špecifikácií.
6. Ak sa osobné údaje spracúvajú na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické
účely podľa čl. 89 ods. 1 Nariadenia, dotknutá osoba má právo namietať z dôvodov týkajúcich sa jej
konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, s výnimkou prípadov, keď je
spracúvanie nevyhnutné na plnenie úlohy z dôvodov verejného záujmu.
Oznámenie tretím stranám
Prevádzkovateľ oznámi každému príjemcovi, ktorému boli osobné údaje poskytnuté, každú opravu alebo
vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania uskutočnené podľa článku 16, článku 17 ods.
1 a článku 18 Nariadenia, pokiaľ sa to neukáže ako nemožné alebo si to nevyžaduje neprimerané úsilie.
Prevádzkovateľ o týchto príjemcoch informuje dotknutú osobu, ak to dotknutá osoba požaduje.
Začatie konania na návrh dotknutej osoby
Dotknutá osoba má v zmysle §100 zákona 18/2018 Z.z. podať návrh na začatie konania v prípade, že je
priamo dotknutá na svojich právach ustanovených týmto zákonom. Úrad posúdi podnet do 30 dní odo dňa
doručenia podnetu. O spôsobe vybavenia podnetu úrad informuje podávateľa do 30 dní odo dňa doručenia podnetu.

Ako určím miesto doručenia?

V menu "KAM DORUČUJEME?" si prezriete mestá a obce (NOVINKA - Všetky mesta a obce máme na MAPE) kam vieme doručiť tovar. V prípade že si tovar chcete vyzdvihnúť v rámci našej sviete prejajných miest Mliečny Expres tak DO POZNÁMKY pred odoslaním objednávky je nutné napísať DEŇ a ČÍSLO (alebo názov obce), aké je pri meste alebo obci kam chcete doručiť tovar. Bez takto určeného miesta odberu bude vybavenie Vašej objednávky zložitejšie.

Možnosti doručenia:

  • Mliečnym Expresom - osobný odber na predajnom mieste - červeným písmom uvedené obce a mestá ) nieje nutné zadávať aj dodaciu adresu, kedže si prídete osobne vyzdvihnúť tovar na predajné miesto Mliečneho Expresu.
  • Rozvoz domov na adresu - v sekcii "KAM DORUČUJEME" časť "ROZVOZ DOMOV NA ADRESU" nájdete mapu a zoznam miest a obcí kam doručujeme objednávky. 

 

TIP: na rýchlejšie vyhľadanie miest a obcí kam doručujeme, možete použiť vyhľadávač na vrchu webu umiestnený hneď vedľa nákupneho košíka, alebo našú novu MAPU.

PRÍKLAD1: Hľadáte Obec Mojš... Prezriete zoznam obcí kam doručujeme, alebo vyhľadáte vašu obec a nájdete ju v časti "Mliečnym Expresom - Osobne na predajnom mieste" a predajný deň STREDA na pozícii 1. Do poznámky pred odoslaním objednávky napíšete "Streda 1", alebo " Streda Mojš"

PRÍKLAD2: Hľadáte Obec Slovenský Grob... Prezriete zoznam obcí kam doručujeme, alebo vyhľadáte vašu obec a nájdete ju v časti "ROZVOZ DOMOV NA ADRESU" V objednávke zvolíte iba možnosť "Rozvoz domov na adresu" a vyplníte "ADRESU DORUČENIA"

 

Ako objednávať nekalibrované výrobky?

Výrobky s premenlivou váhou spoznáte, že v názve výrobku je "cca 800g". "Cca" znamená približná váha výrobku a cena v e-shope je uvedená za presných 800g. Nákup bude vyzerať nasledovne: Eidam neúdený cca 800g s cenou 5,48€/1ks si vložíte do košíka (samozrejme možete aj viac kusov nekalibrovaného výrobku). Pri nachystaní tovaru bude zistená váha 850g a na faktúre vám bude účtovaná cena za 850g --> 5.82€.

 

Kedy Vám doručíme tovar?

Objednávky zaslané do 12:00 sme schopný expedovať na druhý deň za predpokladu, že miesto doručenia je na trase Mliečneho expresu alebo rozvozového auta. Po prijatí objednávky Vám bude e-mailom oznámený deň doručenia. O expedovaní tovaru budete informovaný e-mailom a náš vodič Vám bude volať 30 až 45 minút pred doručením tovaru. 

Pri spôsobe doručenia "Mliečnym Expresom - osobný odber na predajnom mieste"  nájdete v menu "KAM DORUČUJEME?" uvedené orientačné časy predaja v danej obci, alebo meste. Presný harmonogram najdete v sekcii "POJAZDNÁ PREDAJŇA"

 

Moja obec/mesto nieje v zozname "KAM DORUČUJEME?" ?

V prípade, že nenájdete svoju obec alebo mesto v zozname kam doručujeme, tak nás neváhajte kontaktovať cez kontaktný formulár, kde uvediete adresu odkiaľ ste a my Vám skúsime nájsť najbližšiu predajňu potravín, ktorej dodávame naše výrobky a určite Vás budeme kontaktovať.

Prihlásenie

Zabudnuté heslo

Predvoľby súkromia

Spoločnosti LIRIO, s. r. o., so sídlom Dedina 51, Hruštín 029 52, IČO: 47769076 na svojich webových
stránkach  využíva technológiu cookies a spracúváva osobné dáta ako IP adresy a cookie identifikátory na meranie
výkonnosti obsahu pre ďalšiu analytiku webu. Detailné informácií o spracovaní OU sú dostupné v "Oboznámení so
spracovaním OU".

Zásady ochrany osobných údajov

Ukázať podrobnosti

Prihlásenie

Zabudnuté heslo

Produkt bol vložený do košíku
Pokračovať v nákupe Objednať